Úvod >> Směrnice pro posuzování

Směrnice pro posuzování


Pro všechna plemena kromě angor platí tato směrnice pro posuzování.

č. pozice

název pozice

počet bodů

Pozice 1.

hmotnost

10 bodů

Pozice 2.

tvar

20 bodů

Pozice 3.

typ

20 bodů

Pozice 4.

srst

15 bodů

Pozice 5.

plemenná kritéria

20 bodů

Pozice 6.

Plemenná kritéria

10 bodů

Pozice 7.

Péče a zdraví

5 bodů

 

 

100 bodů

Hodnocení se provádí bodovým systémem. Hodnotí se v klasickém oceňovacím lístku od první pozice do šesté tak, že skutečný stav zvířete v den posuzování porovnává s chovným cílem popsaným v standardu. Zjišťuje se zejména, zda zvíře nemá nepřípustnou vadu, pro kterou by bylo neklasifikováno, nebo vyloučeno. Nepřípustné vady jsou pro každé plemeno uvedeny ve standardu a jsou rozděleny na vady podmiňující výrok "neklasifikován" nebo "výluka". Zvířata se při posuzování váží a hmotnost se se porovnává s hmotností daného plemene, předepsanou ve standardu.

Udělení bodů: u všech plemen je ve standardu uvedena bodovací stupnice, která stanovuje pro každou pozici maximální počet bodů. Součet bodů se udává do kolonky "Celkem" a může být max. 100 bodů. Protože ideální zvíře neexistuje, může se mu reálné zvíře jen blížit.
V jednotlivých pozicích králíci plného počtu bodů dosahují tehdy, když odpovídají ideálu pro danou pozici. V tom případě se v této pozici uděluje plný počet bodů. Odchylky od ideálu (přípustné vady) se trestají srážkou bodů ve výši odpovídající závažnosti vady. Rozsah vady se hodnotí v rozmezí 0,5 až 5 bodů (v šesté pozici 4 b.). Trestá-li posuzovatel zvíře srážkou 1,5 a více bodu, musí vadu vypsat na oc. lístek. Stejně tak v případě plného počtu bodů, musí vypsat přednost. U pozice hmotnost, se poznámka vypisuje jen v případě klasifikace "neklasifikován". Ocenění výborně a nedostatečně musí být posuzovatelem řádně zdůvodněno. Pokud posuzují dva nebo více posuzovatelů, musí být tato kvalifikace podepsána i dalším posuzovatelem.

Nepřípustné úpravy

Přípustné úpravy

odstranění skupiny bílých chloupků

odstranění ojedinělých bílých nebo jinobarevných chloupků

ostříhání srsti na laloku

 

nabarvení jednoho nebo více drápů

 

barvení nebo odbarvení srsti

 

vystřihování srsti u kresebných plemen

 

 

Oceňovací lístek a soupisový arch

- se vyplňuje zároveň s posuzováním zvířete. Jeho vyplněním je pověřený člen výstavního výboru. Soupisový arch si může posuzovatel vyplňovat sám. Podpisy na lístku musejí být vlastnoruční, razítko není přípustné. Vlastnoruční podpis nebo šifra posuzovatele musí být doplněna jmenovkou. Oceňovací lístky se zpravidla vyplňují s jendou kopií. Originál se vystaví, kopie se umístí na klec. Soupisový arch se vyplňuje vždy s jednou kopií (originál zůstává organizaci, kopie posuzovateli), slouží pro udílení cen a pro statistiku.

 

ocenění

zkratka

počet bodů

výborně

v

96-100 bodů

velmi dobře

vd

93-95,5 bodu

dobře

db

89-92,5 bodu.

dostatečně

ds

85-88,5 bodu

nedostatečně

nd

84,5 bodů a méně